Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

Profil

BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o. (ďalej aj „BENČÍK &  PARTNERS“ alebo „advokátska kancelária“) je dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária, ktorá pôsobí na trhu právnych služieb už 11 rokov. Primárnou legislatívou upravujúcou výkon advokácie je zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov. Advokátska kancelária poskytuje komplexnú škálu právnych služieb a profesionálny prístup k riešeniu problémov klienta.

Cieľom je poskytovať komplexný právny servis modelom na kľúč.

Ambíciou advokátskej kancelárie je preferovať kvalitu pred kvantitou a poskytovať klientom profesionálny a špičkový právny servis. Na prvom mieste záujmu je vždy klient. V regióne Prešova patrí medzi stredne veľké advokátske kancelárie.

Značkou kvality je 3x „S”: serióznosť, solídnosť a spokojnosť klienta. Ak je klient účastníkom súdneho konania, či už na strane žalobcu alebo žalovaného, nie je jedno aký právnik ho zastupuje. Slogan „Právnik na Vašej strane“ by mal platiť doslovne a advokát je povinný využiť  všetky právne kroky a urobiť všetko preto, aby klient súdny spor vyhral. V právnej praxi to nie je vždy možné, ale právnici advokátskej kancelárie BENČÍK & PARTNERS zastupujú klienta podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a súdny spor sa pre nich končí až právoplatnosťou rozsudku.

Advokátska kancelária v niektorých prípadoch poskytuje právne služby aj PRO BONO, teda bez nároku na honorár.

Advokát JUDr. Patrik BENČÍK  v rokoch 2004  a 2005 poskytoval bezplatnú právnu pomoc pre klientov v rámci projektu v gescii Ministerstva spravodlivosti SR.

Poskytovaním kvalitných odborných služieb advokátska kancelária úspešne eliminuje vznik akejkoľvek škody na strane klienta. BENČÍK & PARTNERS je z dôvodu právnej istoty a rešpektujúc platnú legislatívu, povinne zmluvne poistená v rámci  zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. až do výšky poistnej sumy 1 500 000 EUR.

Rešpektovanie zákonom stanovenej povinnosti mlčanlivosti a diskrétnosť sú principiálnymi atribútmi poskytovania právnych služieb. Advokát je povinný dodržať slovo dokonca aj v prípade, ak je to pre neho v konečnom dôsledku nevýhodné Zmluvy sa majú dodržiavať (PACTA SUNT  SERVANDA) a preto štandardom je Zmluvao poskytovaní právnych služieb uzatvorená medzi právnou kanceláriou a klientom detailne upravujúca podmienky spolupráce vrátane zmluvne dohodnutej odmeny.

V posledných 3  rokoch sa advokátska kancelária špecializuje na zastupovanie klientov ako daňových subjektov v daňovej kontrole a daňovom konaní. Advokátska kancelária zastupovala klientov vo viac ako 100 daňových súdnych sporoch. Senior partner advokátskej kancelárie JUDr. Patrik BENČÍK je autor publikácie  DANE A SÚDNE ROZHODNUTIA,    ktoré vydalo vydavateľstvo SEPI, s.r.o., Žilina.  Je   spoluautorom titulu PRAKTICKÝ SPRIEVODCA DAŇAMI (Verlag Dashöfer, s.r.o.) a súboru VZORY ZMLÚV A PRÁVNYCH PODANÍ (Poradca podnikateľa, s.r.o.). Pre vydavateľa týždenníka TREND spoločnosť TREND Holding, s.r.o. advokátska kancelária vyše 3 roky poskytovala produkt PRÁVNA PORADŇA ETRENDU.

Advokátska kancelária poskytuje právne služby aj zahraničným klientom: právnici sú schopní komunikovať v anglickom, španielskom, ruskom a nemeckom jazyku. V rámci kancelárie výkon advokácie personálne zabezpečuje team právnikov:

 

JUDr. Patrik BENČÍK - senior advokát

Benčík

Advokát: zapísaný v zozname advokátov od 01.07.2003
Členstvo profesijná komora: Slovenská advokátska komora (SAK)
Štúdium: Právnická fakulta Univerzity Komenského (PF UK) v Bratislave (1993 – 1998) Právnická fakulta Univerzity Complutense v Madride (Facultad de Derecho de la Universidad Complutense): študijný program Európskej únie TEMPUS (1996)
Rigorózna skúška: akademický titul doktor práv JUDr. (2002)
Cudzie jazyky: anglický jazyk, španielsky jazyk a ruský jazyk
Odbornosť: daňové právo, obchodné právo, trestné právo, civilné právo
Kariéra:
Daňové riaditeľstvo SR (1998 – 2000)
TREND Holding, s.r.o. (2000 – 2003)
Advokátska kancelária JUDr. Gabriela STANISLAVSKÉHO (2001 – 2003)
Publikácie:
DANE A SÚDNE ROZHODNUTIA (SEPI, s.r.o., Žilina, 2001)
PRAKTICKÝ SPRIEVODCA DAŇAMI (Verlag Dashöfer, s.r.o., 1999)
VZORY ZMLÚV A PRÁVNYCH PODANÍ (Poradca podnikateľa, s.r.o.,2008)
DAŇOVÉ VZORY 2014 (PRO BONO MEDIA, s.r.o., 2014)

 

JUDr. Katarína LEŠKOVÁ – junior advokátka

Advokát: zapísaný v zozname advokátov od 01.07.2008
Členstvo profesijná komora: Slovenská advokátska komora (SAK)
Štúdium: Právnická fakulta Univerzity Komenského (PF UK) v Bratislave(1999 – 2004) Rigorózna skúška: akademický titul doktor práv JUDr. (2005)
Cudzie jazyky: francúzsky jazyk a anglický jazyk
Odbornosť: civilné právo, pracovné právo, rodinné právo a trestné právo
Kariéra: Advokátska kancelária BENČÍK & PARTNERS (2004 – 2008)

 

Mgr. Ľudmila GURSKÁ – advokátska koncipientka

Advokátsky koncipient: zapísaný v zozname advokátskych koncipientov od 01.12.2011
Štúdium: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (2006 – 2011)
Cudzie jazyky: nemecký jazyk a anglický jazyk
Odbornosť: obchodné právo, civilné právo, trestné právo a daňové právo
Kariéra: BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o. (2011 – súčasnosť)