Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

JUDIKÁT 01: PREPADNUTIE LIEHU V PROSPECH ŠTÁTU A EXPERTÍZA COLNÉHO LABORATÓRIA FINANČNEJ SPRÁVY

Právny predpis:
ZÁKON O SPRÁVE DANÍ (DAŇOVÝ PORIADOK)

Stiahnuť prílohu

Vzhľadom na okolnosti zabezpečenia tovaru, t.j. absencia dokladov preukazujúcich identifikáciu tovaru, spôsob jeho nadobudnutia pri vykonanom miestnom zisťovaní, dospel súd k záveru, že zabezpečenie veci bolo dôvodné. Súd poukazuje na skutkový stav, že vzhľadom na diametrálnu odlišnosť záverov expertízy colného laboratória finančnej správy a laboratórnej analýzy akreditovaného skúšobného laboratória, nie je možné akceptovať hodnovernosť analýzy vo vzťahu k identifikácii vzorky testovaného liehu, keďže došlo k porušeniu colnej uzávery. Podľa názoru súdu pri porušení colnej uzávery, musí byť prítomný poverený zamestnanec správcu dane, ak má byť postup považovaný za zákonný a má byť nespochybniteľne potvrdená identifikácia vzorky, hodnovernosť a objektivita získaných informácii. Napriek tomu, že išlo o testovanie realizované nezávislým laboratóriom, porušenie colného uzáveru v neprítomnosti zamestnanca správcu dane má za následok, že výsledky laboratórnej analýzy nepostačujú žalobcovi, aby preukázal identifikáciu zabezpečeného tovaru (liehu) bez ďalších pochybností.

 Viac v prílohe

Stiahnuť prílohu