Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

JUDIKÁT 10: DAŇOVÝ ÚRAD NEUMOŽNIL DAŇOVÉMU SUBJEKTU NAHLIADNUŤ DO ADMINISTRATÍVNEHO SPISU

JUDIKÁT 10 (ROZSUDOK ODVOLACIEHO SÚDU) SÚVISÍ S JUDIKÁTOM 09 (PRVOSTUPŇOVÝ ROZSUDOK)

Právny predpis:
ZÁKON O SPRÁVE DANÍ (DAŇOVÝ PORIADOK)

Stiahnuť prílohu

I. Odvolací súd z predloženého daňového spisu nezistil, či dožiadaný daňový úrad predvolal alebo upovedomil o termíne ústneho pojednávania žalobcu. V administratívnom spise sa nenachádza predvolanie, ani doručenky (a to ani v kópii). Správca dane a žalovaný použili svedecké výpovede svedkov v rozpore so zákonom, pritom z obsahu administratívneho spisu vyplýva toto procesné pochybenie.  

II. Najvyšší súd SR sa stotožnil s krajským súdom, ktorý uviedol, že obsah žiadostí správcu dane o dožiadanie a obsah odpovedí dožiadaných daňových úradov pre správcu dane nie je možné zaradiť do žiadnej skupiny písomností vylúčených z možností nahliadnutia do administratívneho spisu daňovým subjektom. Podľa názoru súdu nepredstavujú tieto dokumenty úradnú korešpondenciu, ktorá je určená pre nadriadené orgány. Nebol preto dôvod, aby správca dane neumožnil žalobcovi nahliadnuť do administratívneho spisu daňového subjektu a odmietol mu vydať fotokópie resp. odpisy dokumentov.  

Viac v prílohe

Stiahnuť prílohu