Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

JUDIKÁT 30: ODPISY KOTOLNE A DAŇOVÉ NÁKLADY

Právny predpis:
ZÁKON O DANI Z PRÍJMOV

Stiahnuť prílohu

Najvyšší súd SR považuje za relevantné pre odlíšenie stavebnej a technologickej časti ekonomické hľadisko. Pokiaľ stavebná časť tvorí len 1/5-inu vynaložených finančných prostriedkov a technologická časť je ťažisková z hľadiska funkčnosti a finančnej náročnosti investície, kotolne a ďalšie objekty tepelného hospodárstva nemožno hodnotiť ako súčasť stavby pre účely odpisovania. Rozhodujúca je finančná náročnosť investície. Rovnako niekoľko kilometrov dlhé a finančne náročné vykurovacie rozvody tepelného hospodárstva nemožno považovať z hľadiska odpisovania za súčasť pôvodnej stavby. Ide o zariadenia na výrobu, transformáciu a distribúciu tepelnej energie, ktorá nie je určené pre vlastnú spotrebu výrobcu. Samostatnou hnuteľnou vecou v zmysle verejnoprávnych daňových predpisov (§ 22 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), preto môže byť vec, ktorá z hľadiska súkromnoprávneho (občianskoprávnych vzťahov) napĺňa pojmové znaky súčasti veci v zmysle ustanovenia § 120 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Viac v prílohe

Stiahnuť prílohu