Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 04 KONIEC DAŇOVEJ AMNESTIE NAPRIEK PANDÉMII KORONAVÍRUSU

KONIEC DAŇOVEJ AMNESTIE NAPRIEK PANDÉMIIKORONAVÍRUSU

© JUDr. Patrik BENČÍK – advokát

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným mala daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty, výsledkom ktorej bol 100-stranový protokol z daňovej kontroly. K protokolu sa daňový subjekt vyjadril v zákonom stanovenej lehote. Správca dane vykonal v daňovej veci už aj vyrubovacie konanie, na záver ktorého expedoval rozhodnutie o vyrubení rozdielu dane vo výške 100 000 EUR. Daňový subjekt sa proti rozhodnutiu daňového úradu odvolal. Vzhľadom na koronakrízu a preto, že ide o vysoký daňový dorubok, daňový subjekt požiadal daňový úrad o prerušenie daňového konania. Má daňový subjekt na prerušenie daňového konania v čase mimoriadnej situácie právny nárok? Plynú počas prerušenia daňového konania lehoty na vydanie rozhodnutia? Ak Finančné riaditeľstvo SR rozhodnutie daňového úradu potvrdí, môže daňový úrad začať daňovú exekúciu a vymáhať daňový nedoplatok?

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa počas obdobia pandémie daňové konanie, ktoré sa začalo pred začatím obdobia pandémie, prerušuje na žiadosť daňového subjektu. Právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémie do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú zachované. Rovnako platilo, že sa stopla daňová exekúcia a správca dane teda nemohol podľa predchádzajúceho znenia zákona vymáhať daňový nedoplatok v daňovom exekučnom konaní. Predchádzajúca odpoveď platila počas vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenska v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v čase do 30.09.2020.Z logických dôvodov platí pravidlo, že ak bolo daňové konanie prerušené, lehoty podľa daňového poriadku neplynuliTento právny stav platil do 30.09.2020.

Od 01.10.2020 sa situácia radikálne zmenila, pokračuje sa v prerušených daňových konaniach a daňový úrad je oprávnený vymáhať daňový nedoplatok v daňovom exekučnom konaní. Zákonodarca rozviazanie rúk daňovým kontrolórom a daňovým exekútorom urobil v najväčšej tichosti. Je pravdou, že neznalosť zákona neospravedlňuje, ale autor hodnotí novelizáciu zákona negatívne. Pravdepodobne to bolo spôsobené tým, že bol posunutý deadline splatnosti dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2019 do 30.09.2020 a pre zákonodarcu tento dátum signalizoval reštart daňových konaní a daňových exekúcií. Autor ako advokát sa o prijatí novely zákona dozvedel tak, že klienti (daňové subjekty) mu začali doručovať predvolania na ústne pojednávania a v niektorých prípadoch daňové exekučné výzvy. Otočenie právnej úpravy o 180 stupňov vyplýva zo zákona č. 264/2020 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 29.09.2020 novelizoval zákon č. 67/2020 Z. z. Ustanovenie § 2 sa doplnilo odsekom 3, podľa ktorého klauzuly zákona č. 67/2020 Z. z. týkajúce sa prerušenia daňového konania a odloženia daňovej exekúcie počas pandémie COVID-19 platia do 30.09.2020. Podľa citovanej novely zákona sa obdobie pandémie COVID-19považuje za skončené dňa 30. septembra 2020. Z citovanej právnej úpravy vyplýva odpoveď na položenú otázku. Podľa platnej právnej úpravy v termíne od 01.10.2020 daňovému úradu nič nebráni pokračovať v prerušených daňových kontrolách, vyrubovacích konaniach a odvolacích konaniach avymáhať daňový nedoplatok v daňovej exekúcii.