Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA: TRESTNÉ OZNÁMENIE ZA OHOVÁRANIE KVÔLI SPRÁVE NA FACEBOOKU

PRÁVNA PORADŇA 08: TRESTNÉ OZNÁMENIE ZA OHOVÁRANIE KVÔLI SPRÁVE NA FACEBOOKU

© JUDr. Patrik BENČÍK – advokát

Som zamestnaný a 5 rokov žijem v zahraničí v Belgicku. Pred pol rokom som nadviazal komunikáciu so Slovenkou prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Tá sa mi zdôverila, že ju expriateľ prenasleduje, nevie sa zmieriť s rozchodom a telefonicky sa vyhráža. Ja som na to reagoval prostredníctvom správy na sociálnej sieti, že je psychopat. Nevedel som o koho ide, konkrétne meno nikdy nepadlo. Po pol roku sa mi telefonicky ozval neznámy človek, ktorý tvrdil, že je dotyčný a že zvažuje podanie žaloby o ochranu osobnosti a trestného oznámenia na moju osobu za ohováranie. A žiadal odo mňa, aby som sa mu ospravedlnil e-mailom. Ja som mu odpovedal, že sa musím poradiť s právnikom. O týždeň ma kontaktoval advokát protistrany SMS–kou a požadoval osobné údaje za účelom podania žaloby. Mám dotyčnému poslať ospravedlňujúci e-mail? Má advokát právo odo mňa žiadať osobné údaje? Ak áno, mám právnemu zástupcovi nacionálie poslať? Načo si mám dať pozor? Čo potrebujem zariadiť, aby som si ja najal advokáta, ktorý ma bude na Slovensku zastupovať v  trestnom a súdnom konaní?

Potenciálne riziká z údajného ohovárania možno vidieť v trestnoprávnej a občianskoprávnej rovine. Ustanovenie § 373 Trestného zákona definuje skutkovú podstatu trestného činu ohovárania tak, že kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Podľa názoru autora takáto písomná urážka, bez toho, aby bola zverejnená nenapĺňa znaky skutkovej podstaty prečinu ohovárania. Ak by poškodený aj podal trestné oznámenie, s najväčšou pravdepodobnosťou by orgány činné v trestnom konaní nevzniesli obvinenie proti konkrétnej osobe. Urážka mala padnúť v súkromnej komunikácii prostredníctvom sociálnej siete Facebook a poškodený nebol účastníkom konverzácie. Je otázka, ako sa vôbec o tejto komunikácii dozvedel. Ak mu to nepovedala expriateľka, je možné, že za únikom informácií stojí hacker, ktorý nabúral profil užívateľa konta na Facebooku. V takom prípade by sa protiprávneho konania dopustil on. 

Každopádne treba citlivú konverzáciu na chate vymazať. V trestnom konaní platí prezumpcia neviny a na podozrivého sa hľadí ako na nevinného pokiaľ sa mu právoplatným odsudzujúcim rozsudkom súdu nedokáže vina. Komplikovanejšia situácia by mohla nastať, ak by únik informácií zapríčinila expriateľka, ktorá by neskôr mohla svedčiť v neprospech obvineného. Autor tento scenár nepredpokladá, pretože sa domnieva, že skutok nie je trestným činom. Druhé riziko je podanie žaloby o ochranu osobnosti proti odosielateľovi správy na sociálnej sieti. Existuje tu teoretická možnosť, že poškodený žalobu na súd podá a bude žiadať náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Tejto verzii nasvedčuje informácia, že poškodený kontaktoval advokáta so žiadosťou o právnu pomoc. Podľa §§ 11 – 16 Občianskeho zákonníka každý má právo na ochranu svojej osobnosti, cti, ľudskej dôstojnosti a prejavov osobnej povahy. V súdnom procese bude poškodený ťahať za kratší koniec, pretože na ňom ako žalobcovi viazne dôkazné bremeno. Komunikácia nebola medializovaná a nemohla spôsobiť adresátovi väčšiu škodu. Súd pravdepodobne žalobu zamietne z dôvodu neunesenia dôkazného bremena na strane žalobcu.

Autor neodporúča poslať dotyčnému ospravedlňujúci e-mail. Z jeho strany ide o fintu, ako vyprodukovať dôkaz vo svoj prospech. Elektronickú poštu by poškodený mohol vytlačiť a použiť ako dôkaz v súdnom a trestnom konaní. Preto by odosielateľ nemal poslať advokátovi osobné údaje textovou správou. Občan advokáta nepozná a pokiaľ sa nevedie súdne alebo trestné konanie, advokát má postavenie súkromnej osoby. Ak bude prebiehať súdny  proces, advokát  má  právo  nacionálie  žiadať,  ale  len  prostredníctvom  súdu. Pokiaľ je poškodený rozhodnutý žalobu alebo trestné oznámenie podať, načo mu zľahčovať šance na úspech? Právneho zástupcu môže potenciálny klient vyhľadať v internete na webovej stránke Slovenskej advokátskej komory www.sak.sk. Je dobré získať o advokátovi referencie. Ak sa advokát s klientom na spolupráci dohodne, uzatvoria zmluvu o poskytovaní právnych služieb a klient udelí právnemu zástupcovi plnomocenstvo.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS, s.r.o.