Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

Právne služby

Portfólio právnych služieb BENČÍK & PARTNERS  ADVOKÁTSKA  KANCELÁRIA,  s.r.o. zahŕňa obchodné právo:  advokátska kancelária poskytuje konzultácie, koncipuje zmluvy a poskytuje právnu pomoc pri zakladaní spoločností s ručením obmedzeným, prevodoch obchodných podielov a zmenách zapísaných údajov o s.r.o. do obchodného registra. BENČÍK & PARTNERS  disponuje zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) a preto má klient 50% zľavu zo súdneho a správneho poplatku vo veciach obchodného registra, živnostenského registra a katastra nehnuteľností. Pri prvozápise spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra navrhovateľ nezaplatí súdny poplatok v stopercentnej výške 331,50 €, ale len v polovičnej výške 165,75 €.

Advokátska kancelária poskytuje aj právny audit podnikateľskej činnosti klienta v súvislosti s verifikáciou existujúcich zmlúv a koncipovaním nových zmlúv. Na základe dohody s klientom advokátska kancelária realizuje aj due diligence, t.j. právny, ekonomický a finančný audit v prípade fúzii, resp. kúpy spoločnosti zahraničným, resp. slovenským investorom.

V posledných 3  rokoch sa advokátska kancelária čoraz viac zameriava na daňové právo: zastupovanie klientov ako daňových subjektov v daňovej kontrole a daňovom konaní. Advokátska kancelária zastupovala klientov vo viac ako 100 daňových súdnych sporoch. Senior partner advokátskej kancelárie je autorom publikácie Dane a súdne rozhodnutia, ktorá vyšla vo vydavateľstve SEPI, s.r.o. Žilina v roku 2001. Advokát JUDr. Patrik BENČÍK prednášal problematiku daňového konania a daňových judikátov na desiatkach odborných seminárov.

Advokátska kancelária sa od začiatku špecializovala aj na vymáhanie pohľadávok v súdnom a exekučnom konaní. Za 10 rokov existencie advokátska kancelária vymohla vyše 500 pohľadávok klientov na celom území Slovenska. Vzhľadom k pomerne vysokému počtu exekvovaných pohľadávok má advokátska kancelária v každom regióne vytipovaný exekútorský úrad, ktorý na základe predchádzajúcej spolupráce vykázal relatívne vysokú úspešnosť vymáhania pohľadávok.

V gescii právnych služieb je aj trestné právo. Advokátska kancelária zastupuje klientov v priestupkovom konaní a obhajuje obvinených v trestnom konaní na základe plnomocenstva aj z úradnej moci (ex offo). V rámci obhajoby sa advokátska kancelária prioritne zameriava na zastupovanie klientov obvinených z daňových trestných činov: skrátenie dane a poistného, neodvedenie dane a poistného, nezaplatenie dane a poistného. Advokátska kancelária zastupuje aj poškodených pri vymáhaní nároku na náhradu škody v tzv. adhéznom konaní.

Medzi najväčšie úspechy advokátskej kancelárie patrí pilotný projekt výstavby Kogeneračnej jednotky v Bardejove, ktorý advokátska kancelária od začiatku do konca právne zastrešovala. Kogeneračná jednotka je elektráreň synergicky vyrábajúca elektrinu a tepelnú energiu na báze spaľovania drevnej biomasy. Celková výška investovaných finančných prostriedkov prevyšovala sumu 33 000 000 €. Referencie môže poskytnúť spoločnosť R GES, s.r.o. (www.rges.sk), ktorá je holdingom so zahraničnou majetkovou účasťou (51 % rakúsky kapitál), resp. spoločnosť BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o., ktorá kogeneračnú jednotku prevádzkuje.