Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

SEMINÁR OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PREŠOV (01.10.2014)

Organizačný garant PRO BONO MEDIA, s.r.o., sídlo: Šmeralova 29, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 47 102 110, DIČ: 2023740796, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 27742/P (ďalej aj „organizačný garant“ alebo „PRO BONO MEDIA, s.r.o.“) Vás p o z ý v a na odborný seminár »OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV«. Seminár sa uskutoční dňa 01.10.2014 (streda) od 09.00 – 13.00 hod. v hoteli LINEAS, Budovateľská 14, 080 01 PREŠOV.

Organizačný garant PRO BONO MEDIA, s.r.o., sídlo: Šmeralova 29, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 47 102 110, DIČ:2023740796, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 27742/P (ďalej aj organizačný garant alebo PRO BONO MEDIA,  s.r.o.) Vás p o z ý v a na odborný seminár »OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV«. Seminár sa uskutoční dňa  01.10.2014 (streda) od 09.00 – 13.00 hod. v hoteli  LINEAS, Budovateľská 14, 080 01 PREŠOV. 
 
Nosnou témou seminára je problematika právnej ochrany osobných údajov v nadväznosti na novelu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15.04.2014. Nová právna úprava sprísňuje v niektorých prípadoch právny režim ochrany osobných údajov a zavádza prísnejšie sankcie za nesplnenie povinnosti týkajúcich sa ochrany osobných údajov a vypracovania bezpečnostného projektu informačného systému. Lektorom seminára je advokát JUDr. Patrik BENČÍK, ktorý je autorom publikácie DANE A SÚDNE ROZHODNUTIA, ktorá vyšla vo vydavateľstve SEPI, s.r.o., Žilina a spoluautorom titulu PRAKTICKÝ SPRIEVODCA DAŇAMI, ktorý vyšiel v edícii vydavateľstva Verlag Dashöfer, s.r.o., Bratislava. Lektor je v súčasnosti už 11. rok advokátom. V tomto roku vydal organizačný garant seminára publikáciu DAŇOVÉ VZORY 2014, ktorá obsahuje 50 najčastejšie používaných vzorov v daňovej praxi. Organizačný garant seminára zorganizoval v dňoch 15. – 16.05.2014 seminár na tému DAŇOVÁ KONTROLA & DAŇOVÉ KAUZY, ktorý sa uskutočnil v hoteli Partizán Tále. 
 
Vedeli ste o tom, že ak prevádzkovateľ spracúva osobitnú kategóriu osobných údajov (rodné číslo) na čo len jednom počítači, ktorý je napojený na verejne prístupnú počítačovú sieť (Internet), je povinný vyhotoviť bezpečnostný projekt informačného systému (BPIS)? Viete o tom, že je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti? Máte informácie o tom, že ak prevádzkovateľ deleguje spracúvanie osobných údajov na sprostredkovateľa, je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o spracovaní osobných údajov? Uvedomujete si, že monitorovať priestor prístupný verejnosti môžete len na účely ochrany verejného poriadku, bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany majetku alebo zdravia? Dozvedeli ste sa, že monitorovaný priestor je prevádzkovateľ povinný zreteľne označiť ako monitorovaný bez ohľadu na to, či sa snímaný obraz alebo zvuk zaznamenáva na nosič informácii? Viete o tom, že prevádzkovateľ je povinný zlikvidovať videozáznam v 15-dňovej lehote? Dozvedeli ste sa, že prevádzkovateľ je oprávnený ustanoviť zodpovednú osobu poverenú výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov? Viete o tom, že dotknutá osoba môže pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov SR? Viete, že ak spoločnosť nemá vypracovaný BPIS, hrozí prevádzkovateľovi pokuta 1 000 €200 000 €
 

Program seminára je nasledovný: 
● Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov + legislatívne skratky
● Prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a subdodávateľ 
● Zmluva o spracovaní osobných údajov (11 obligatórnych náležitosti)
● Právny základ spracovania osobných údajov a súhlas dotknutej osoby
● Osobitné kategórie osobných údajov (rodné číslo)
● Získavanie, spracúvanie, likvidácia osobných údajov
● Zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov 
● Bezpečnostný projekt informačného systému (BPIS)
● Povinnosti zodpovednej osoby a práva dotknutej osoby
● Oznamovacia povinnosť, osobitná registrácia a evidencia informačných systémov
● Úrad na ochranu osobných údajov SR
● Sankcie (pokuta a poriadková pokuta)
 
Program seminára nie je striktný. Lektor uvíta otázky účastníkov k prednášanej problematike. Účastnícky poplatok za seminár je 50 €. Prezentácia účastníkov je v deň konania prednášky v čase od 08.30 – 09.00 hod. V účastníckom poplatku nie je zahrnuté stravovanie, ktoré si každý účastník zabezpečí vo vlastnej réžii. Pri účasti viacerých zamestnancov z jednej firmy má druhý účastník nárok na 25 % zľavu a každý ďalší účastník z tej istej spoločnosti má nárok na 50 % zľavu z účastníckeho poplatku. Stornovať záväznú prihlášku je možné najneskôr v lehote 48 hodín pred plánovaným začiatkom seminára. Po tomto termíne si organizačný garant vyhradzuje právo nevrátiť účastníkovi zaplatený poplatok. Účastník má právo vyslať za seba náhradu na školenie aj bez predchádzajúceho oznámenia. 
 
V prípade záujmu zašlite prosím záväznú prihlášku elektronickou poštou na e-mailovú adresu probonosro@gmail.com alebo poštou v písomnej forme na adresu sídla spoločnosti s uvedením Vašich fakturačných údajov a nacionálií osôb, ktoré sa za spoločnosť majú seminára zúčastniť. Najneskôr 48 hodín pred dňom konania seminára je potrebné uhradiť účastnícky poplatok 50 € na bankový účet spoločnosti PRO BONO MEDIA, s.r.o. vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu: 3124879057/0200. V prevodnom príkaze uveďte prosím ako variabilný symbol IČO Vašej spoločnosti, ako špecifický symbol dátum konania seminára 01102014  a  do poznámky príkazu na úhradu uveďte obchodné meno spoločnosti. Faktúra – daňový doklad bude expedovaná v zákonnej lehote 15 dní od zinkasovania platby. Účastnícky poplatok je možné zaplatiť aj v hotovosti v deň konania seminára. V prípade naplnenia kapacity seminára budú mať prednosť účastníci, ktorí zaplatili účastnícky poplatok vopred bezhotovostným spôsobom prevodným príkazom na bankový účet organizátora.