Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

SEMINÁR DAŇOVÁ KONTROLA & DAŇOVÉ KAUZY 2014 (15.-16.05.2014)

Organizačný garant PRO BONO MEDIA, s.r.o., sídlo: Šmeralova 29, 080 01 PREŠOV, Slovenská republika, IČO: 47 102 110, DIČ: 2023740796, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 27742/P (ďalej aj „organizačný garant“ alebo „PRO BONO MEDIA, s.r.o.“) Vás p o z ý v a na odborný seminár »DAŇOVÁ KONTROLA & DAŇOVÉ KAUZY 2014« (Ako sa brániť proti postupu daňového úradu). Seminár sa uskutoční dňa 15.05.2014 (štvrtok) od 13.00 – 18.00 hod. a 16.05.2014 (piatok) v čase od 09.00 – 12.00 hod. v hoteli PARTIZÁN TÁLE, Tále 108 – Bystrá, 977 65 BREZNO. 

Nosnou témou seminára je problematika daňovej kontroly a daňového procesu v nadväznosti na zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení. Cieľom seminára je interpretovať daňovú obhajobu daňového subjektu, pričom lektor odprednáša seminár s poukazom na praktické príklady z daňovej praxe, modelové situácie a platnú súdnu judikatúru. Lektorom seminára je advokát JUDr. Patrik BENČÍK, ktorý je autorom publikácie DANE A SÚDNE ROZHODNUTIA, ktorá vyšla vo vydavateľstve SEPI, s.r.o., Žilina a spoluautorom titulu PRAKTICKÝ SPRIEVODCA DAŇAMI, ktorý vyšiel v edícii vydavateľstva Verlag Dashöfer, s.r.o., Bratislava. Navyše lektor pracoval dva roky ako právnik oddelenia právnych služieb a daňovej exekúcie vtedajšieho Daňového riaditeľstva SR. Lektor je v súčasnosti už 11. rok advokátom a má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Organizačný garant seminára v pozícii vydavateľstva odbornej literatúry pripravuje publikovanie CD DAŇOVÉ VZORY 2014, ktoré bude obsahovať 50 najčastejšie používaných daňových vzorov v daňovej praxi. 

Rok 2013 možno pomenovať „rokom daňových kontrol“, kedy daňové úrady extenzívne a paralelne vykonávali „x“ daňových kontrol. V súčasnosti sa stáva, že štát priorizujúc daňové inkaso začína cestou finančnej správy vymáhať daňové pohľadávky v trestnom konaní. Daňové subjekty môžu len dúfať, že rok daňových kontrol nevyústi do „roku daňových trestných činov“. V praxi sa stávajú aj také učebnicové modelové príklady daňových kontrol, ktoré negujú ústavou garantované právo daňového subjektu na prerokovanie vecí bez zbytočných prieťahov. Známy je príklad 22 simultánne vykonávaných daňových kontrol jedného a toho istého daňového subjektu, ktoré sú kvôli medzinárodnej výmene daňových informácii prerušené už vyše 2 roky. 

Program seminára je nasledovný:
● Zastupovanie v daňovom konaní daňovým poradcom alebo advokátom
● Dokazovanie v daňovom konaní, svedok, ústne pojednávanie
● Daňová kontrola
● Daň určená podľa pomôcok
● Predbežné opatrenie správcu dane
● Rozhodnutie, nulitné rozhodnutie, lehoty na rozhodnutie a opatrenia proti nečinnosti
● Registračné konanie a vyrubovacie konanie
● Zánik (preklúzia) práva správcu dane vyrubiť daň
● Odvolacie štádium daňového konania
● Daňové exekučné konanie
● Daňové žaloby a daňové judikáty
● Daňové vzory 2014 (50 vzorov daňových podaní)
● Daňové trestné činy (skrátenie dane a poistného, neodvedenie dane a poistného, nezaplatenie dane a poistného). 

Program seminára nie je striktný. Lektor uvíta otázky účastníkov k prednášanej problematike. Lektor bude jednotlivé komentované inštitúty daňovej kontroly a daňového konania ilustrovať modelovými príkladmi z daňovej praxe. Tam kde to bude vhodné a z didaktického hľadiska účelne uvedie aj daňový judikát. Každý účastník seminára dostane ako bonus grátis CD DAŇOVÉ VZORY 2014, ktoré obsahuje 50 najčastejšie používaných vzorov v daňovej praxi spolu s komentárom autora.

Účastnícky poplatok za seminár je 100 € vrátane DPH. V prípade záujmu organizačný garant seminára zabezpečí ubytovanie účastníkom priamo v dvojlôžkovej izbe typu economy v hoteli Partizán Tále za cenu 103 € spolu s raňajkami. Prezentácia účastníkov je v deň konania prednášky v čase od 12.30 – 13.00 hod. V účastníckom poplatku nie je zahrnuté stravovanie, ktoré si každý účastník zabezpečí vo vlastnej réžii. Pri účasti viacerých zamestnancov z jednej firmy má druhý účastník nárok na 25 % zľavu a každý ďalší účastník z tej istej spoločnosti má nárok na 50 % zľavu z účastníckeho poplatku. Stornovať záväznú prihlášku je možné najneskôr v lehote 48 hodín pred plánovaným začiatkom seminára. Po tomto termíne si organizačný garant vyhradzuje právo nevrátiť účastníkovi zaplatený poplatok. Účastník má právo vyslať za seba náhradu aj bez predchádzajúceho oznámenia.

V prípade záujmu zašlite prosím záväznú prihlášku elektronickou poštou na e-mailovú adresu probonosro@gmail.com alebo poštou v písomnej forme na adresu sídla spoločnosti s uvedením Vašich fakturačných údajov a nacionálií osôb, ktoré sa za spoločnosť majú seminára zúčastniť. Najneskôr 48 hodín pred dňom konania seminára je potrebné uhradiť účastnícky poplatok 100 € (prípadne cenu za ubytovanie) na bankový účet spoločnosti PRO BONO MEDIA, s.r.o. vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu: 3124879057/0200. V prevodnom príkaze uveďte prosím ako variabilný symbol IČO Vašej spoločnosti, ako špecifický symbol dátum konania seminára 15052014 a do poznámky príkazu na úhradu uveďte obchodné meno Vašej spoločnosti. Faktúra – daňový doklad Vám bude expedovaná v zákonnej lehote 15 dní od zinkasovania platby. Účastnícky poplatok je možné zaplatiť aj v hotovosti v deň konania seminára. V prípade naplnenia kapacity seminára budú mať prednosť účastníci, ktorí zaplatili účastnícky poplatok vopred bezhotovostným spôsobom prevodným príkazom na účet.